Όροι Εγγύησης - Ellinstore

ELLINSTORE
Καλέστε μας στο 23510 38540
Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 15€ & έως 2kg
Καλέστε μας στο 23510 38540
Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 15€ & έως 2kg
ELLINSTORE

Καλέστε μας στο 23510 38540Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 20€ & έως 2kg

ELLINSTORE

Καλέστε μας στο 23510 38540Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 20€ & έως 2kg

ELLINSTORE
Αρχική
Αρχική
Αρχική
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εγγύηση Προμηθευτή και Ευθύνη Πωλητή για ελαττώματα

Ο κατασκευαστής κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζετε ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του κατασκευαστή από την ευθύνη του είναι άκυρη. Οι αξιώσεις κατά του κατασκευαστή για ζημιές παραγράφονται μετά την τριετία αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του κατασκευαστή. Μετά την δεκαετία από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος επέρχεται απόσβεση των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος κατά του κατασκευαστή. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του κατασκευαστή ενός προϊόντος που προμηθευτήκατε από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας.
Κάθε διαρκές καταναλωτικό αγαθό συνοδεύεται από την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή της επιχείρησης που επιθέτει στο προϊόν τα σήματα της εμφανιζόμενης ως κατασκευαστής (του λοιπού "ο Προμηθευτής"). Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στους όρους της παρεχόμενης από τον Προμηθευτή εγγύησης καθώς στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία τα οποία με ευθύνη του Προμηθευτή περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως αυτά τα οποία αφορούν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση των προϊόντων. Ειδικά τονίζουμε τα εξής:
Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή του.

Εγγύηση
Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενο της, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι ο εύλογα αναμενόμενος χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, εωσότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονομικά ασύμφορη. Ειδικά, για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους.
Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ιδίων χαρακτηριστικών και ποιότητας ή εφόσον δεν επισκευάζεται να ζητήσετε υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. Η παράβαση από μέρους του Προμηθευτή των υποχρεώσεων του, δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει από τον Προμηθευτή την τήρησή της. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό.
Πέραν και εκτός της εγγύησης, ο Προμηθευτής καινούργιων διαρκών καταναλωτικών αγαθών οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή τους για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, ο Προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές την ευχέρεια προμήθειας των ανταλλακτικών και άλλων τυχόν προϊόντων, που απαιτούνται για τη χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό τους, για όλη την πιθανή διάρκεια της ζωής τους.
Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων το ELLINSTORE, εφ’ όσον είναι Προμηθευτής ενός προϊόντος, όπως ορίζεται παραπάνω, ή εφ’ όσον σας πωλήσει το συγκεκριμένο προϊόν θα σας παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για την εκπλήρωση των όρων της εγγύησης του Προμηθευτή, χωρίς την επιβάρυνση σας. Αυτό ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες συντήρησης εκτός εγγύησης, που μπορούμε κατά περίπτωση να σας παρέχουμε με την εκάστοτε ισχύουσα επιβάρυνση.
Τέλος το ELLINSTORE έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία του κατά τις διατάξεις αυτές πριν από την εμφάνιση του ελαττώματος ή της έλλειψης της συνομολογημένης ιδιότητας είναι άκυρη.
Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που σας πωλούμε, και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, μπορείτε:
 1. να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες.
 2. να ζητήσετε την μείωση του κόστους.
 3. και να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.
Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Οι υποχρεώσεις αυτές σε κάθε περίπτωση παραγράφονται εντός διετίας.
Εγγύηση προϊόντος
Στα πλαίσια διασφάλισης του πελάτη το ELLINSTORE εφαρμόζει πάντα γραπτό τρόπο επικοινωνίας σε όλες τις περιπτώσεις παροχής εγγύησης προϊόντος. Η καταχώριση του αιτήματος του πελάτη γίνεται αποκλειστικά στο sales@ellin-store.com. Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από εγγύηση με διάρκεια και όρους του εκάστοτε κατασκευαστή.
Όπως ο Νόμος ορίζει το ELLINSTORE δεν συμμετέχει κατ' ουδένα τρόπο στη διαδικασία λήψης απόφασης καθώς οι μόνοι αρμόδιοι είναι οι εκάστοτε αντιπροσωπείες και κατασκευαστές.
Το ELLINSTORE διευθετεί το κάθε αίτημα σύμφωνα με τις οδηγίες - κανόνες του εκάστοτε κατασκευαστή κατόπιν ελέγχου που αυτός διενεργεί στο προϊόν.
*Τα αξεσουάρ που διατίθενται μαζί στις συσκευασίες των προϊόντων, μπορεί να διαφέρουν ανά παρτίδα. Έχει παρατηρηθεί πως κάποιες κατασκευάστριες εταιρείες κατά καιρούς, μπορεί να προσθέτουν ή και να αφαιρούν παρελκόμενα εξαρτήματα, ανάλογα με την τρέχουσα εμπορική τους πολιτική. Λόγω το ότι τα προϊόντα είναι σφραγισμένα δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων.
Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ποικίλλει, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και το ELLINSTORE ουδεμία ευθύνη φέρει γι' αυτό.
Η διαδικασία διαρκεί περισσότερο σε περιπτώσεις κατασκευαστών που δεν έχουν επίσημη αντιπροσωπεία στην Ελλάδα και σε περιπτώσεις συγκεκριμένων μοντέλων-προιόντων που δεν έχουν κυκλοφορήσει επισήμως στην Ελλάδα. Τέτοιοι κατασκευαστές είναι οι Blackberry, Oukitel, Asus, MSI κλπ.
Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει τα παρελκόμενα της συσκευασίας όπως μπαταρία, ακουστικά, φορτιστής, καλώδιο usb κλπ.
Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει βλάβες οι οποίες προέρχονται από κακή χρήση, πτώση, υγρασία, παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο service και το προϊόν τίθεται αυτόματα εκτός εγγύησης.
Όλες οι συσκευές καλύπτονται από την εγγύηση της εκάστοτε αντιπροσωπείας και ειδικότερα η Apple και η Xiaomi έχει 1 χρόνο εγγύηση και όλες οι υπόλοιπες 2 χρόνια, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Οπότε ανάλογα με την συσκευή που έχετε απευθύνεστε απευθείας στην εκάστοτε αντιπροσωπεία μετά το πέρας της εγγύησης που σας παρέχουμε(παρακάτω σας παραθέτουμε τα τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις).

 • SAMSUNG 801117267864 και από κινητό 2106897691 www.samsung.gr
 • SONY 80111810810 www.sony.gr
 • LG ,NOKIA, HUAWEI, HTC 2105197500 www.arvato.com
 • APPLE 2119991260 www.infoquest.gr, 0080044145417
 • LENOVO 2111984507 www.lenovo.gr
 • MOTOROLA ΣΕ CELLCOM ΕΠΕ 2109902582 2109952742 www.cellcom.gr
 • LG ΣΕ PROCORDIA 2107777076 www.procordia.gr
 • LG 80111200900 και από κινητό 2104800564
 • MICROSOFT 2111206500 και 8015003000
 • HTC 0080044127482
 • HUAWEI 2111988000
 • PLAYSTATION 0080044121496 - 21068516880 - 2106824564 - 2106850363 COMETRON ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11 ΚΑΙ ΣΟΥΡΗ,ΧΑΛΑΝΔΡΙ)

Σπάνιες περιπτώσεις αποτελούν δε και η περίπτωση DOA (Dead on Arrival) , η οποία αναφέρεται στην περίπτωση που το προιόν ποτέ δεν τέθηκε σε λειτουργία λόγω εργοστασιακού ελαττώματος, αλλά και η περίπτωση DAP (Dead After Purchase) , η οποία αναφέρεται στην περίπτωση που το προιόν σταμάτησε να λειτουργεί λόγω κάποιου προβλήματος που παρουσίασε μόνο του, εντός των 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του προιόντος. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ELLINSTORE βάσει νομοθεσίας θα πρέπει να αναμένει την επίσημη έγγραφη επιβεβαίωση του κατασκευαστή, όσο χρόνο και εάν αυτή διαρκέσει και κατόπιν του σχετικού πορίσματος να κρίνει τον τρόπο με τον οποίο θα επιλύσει το αίτημα του καταναλωτή (αντικατάσταση με νέο ή refurbished ή πίστωση προιόντος). Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ποικίλλει και εξαρτάται από την ίδια την αντιπροσωπεία/κατασκευαστή (αργίες, φόρτος εργασίας κλπ). Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε τέλεια κατάσταση (χωρίς γρατσουνιές, ρωγμές, αποσυνδεδεμένα μέρη, ζημιές κατά τη μεταφορά κτλ) και να συνοδεύεται από τη συσκευασία του καθώς και από όλα όσα αυτή περιέχει. DOA/DAP δεν παρέχονται επίσης σε περίπτωση που ο πελάτης έχει προβεί σε αναβάθμιση λογισμικού, αντικατάσταση αποσπώμενων μερών της συσκευής (καλύμματα, καπάκια κλπ) καθώς και των παρελκόμενων της συσκευασίας (ακουστικά, φορτιστής, κλπ). Ο πελάτης αναγνωρίζει αυτήν την πραγματικότητα. Δεσμεύεται δε , όπως βοηθήσει με την παροχή στοιχείων, διευκρινήσεων που τυχόν ζητήσει ο κατασκευαστής σχετικά με τη βλάβη, όσο και με την εν γένει στάση του, συνεργαζόμενος αρμονικά με το ELLINSTORE.
H Apple μέσω της επίσημης αντιπροσωπείας της δεν υποστηρίζει αντικατάσταση με νέο προιόν, αλλά με refurbished, ακόμη και εάν αυτό αναφερθεί στις πρώτες 14 ημέρες χρήσης.
Με το πέρας των 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, απευθύνεστε στην εκάστοτε εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία για άσκηση των δικαιωμάτων εγγύησης με προσκόμιση της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς. Όπως ο Νόμος ορίζει το ELLINSTORE δεν δύναται να συμμετέχει με ουδένα τρόπο σε αυτή τη διαδικασία.
Όσον αφορά ειδικότερα στα μέρη κινητών, όπως μπαταρίες και οθόνες, παρέχεται εγγύηση 6 μήνες. Κρίνεται απαραίτητο το προϊόν να είναι σε άριστη κατάσταση. Κάθε ανταλλακτικό πριν διατεθεί προς πώληση έχει ελεγχθεί από το ELLINSTORE και είναι σε άριστη κατάσταση.
*Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της εγγύησης είναι οι ταινίες ασφαλείας, τα φιλμ προστασίας και οι ετικέτες αναγνώρισης του προϊόντος να μην έχουν σχιστεί ή αφαιρεθεί. Η ταινία σύνδεσης δεν θα πρέπει να έχει κοπεί ή να έχει τσακιστεί και σε καμία περίπτωση να μην δείχνει αλλοιωμένη, πιεσμένη στις άκρες ή χτυπημένη. Κανένα εξάρτημα δε θα πρέπει να έχει έρθει σε επαφή με ξένα σώματα όπως υγρά και σκόνη. Η οθόνη και η αφή δε θα φέρουν σπάσιμο, ράγισμα ή γρατζουνιά και σε καμία περίπτωση το προϊόν δε θα έχει επισκευαστεί. Δεν θα πρέπει να έχει γίνει καμία είδους παρέμβαση στο προϊόν. Σε περίπτωση που η βλάβη του προϊόντος σχετίζεται με τα παραπάνω τότε το προϊόν τίθεται αυτόματα «εκτός εγγύησης».
Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ποικίλλει, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος. Η πολιτική χρέωση του ELLINSTORE για το κόστος μεταφορικών αποστολών που αφορούν αιτήματα «εγγύησης»  προβλέπει την χρέωση του πελάτη για την αποστολή του σε εμάς, ενώ για την παραλαβή του επιβαρύνουν εμάς.
Σε περίπτωση μη κάλυψης του προιόντος εντός εγγύησης λόγω κακής χρήσης όπως προαναφέρεται, δίνεται προσφορά κόστους επισκευής της βλάβης. Σε περίπτωση μη αποδοχής του κόστους αυτού από τον πελάτη, υπάρχει ελάχιστη χρέωση 7€ για τον τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε (Το κόστος αυτό αφορά αποκλειστικά την αντιπροσωπεία – εξουσιοδοτημένο service).
Σε σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαδικασία επίλυσης ενός αιτήματος «εγγύησης» διαρκέσει αρκετά άνω του συνηθισμένου, δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αντικατάστασης συσκευής κινητού, ίδιας ή παρόμοιων χαρακτηριστικών με εκείνη που βρίσκεται σε διαδικασία επισκευής. Αυτό κρίνεται πάντα από την αρμόδια υπηρεσία «εγγύησης» και τους κανόνες που την διέπουν.
Όσον αφορά τις συσκευές που έχουν πιστοποίηση IP για αντοχή σε νερό – σκόνη, βάσει των παγκόσμιων οδηγιών, η αντοχή τους στην σκόνη είναι μεγάλη αλλά στην περίπτωση επαφής με το νερό υπάρχουν σημαντικές διευκρινήσεις, καθώς η συσκευή δεν είναι πλήρως αδιάβροχη. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως η συσκευή θα αντέξει σταγόνες νερού, μια μικρή βύθιση σε γλυκό νερό (όχι μεγαλύτερη του 1 μέτρου και όχι για χρόνο άνω των 30 λεπτών), εφόσον είναι ερμητικά κλεισμένα τα καπάκια της συσκευής.
Επομένως, η συσκευή είναι απλά ανθεκτική στο νερό, ενώ αξίζει να επισημανθεί πως σε περίπτωση υγρασίας ή ζημιάς από νερό δεν υπάρχει κάλυψη από την εγγύηση του κατασκευαστή.
Πότε δεν σας καλύπτει η εγγύηση;
Η εγγύηση παύει να είναι έγκυρη εάν διαπιστωθεί ένας από τους παρακάτω λόγους:
 • Υπάρχουν εμφανή σημάδια κακομεταχείρισης του προϊόντος, πχ. χτύπημα το οποίο προκάλεσε τη δυσλειτουργία του προϊόντος.
 • Παρέμβαση στο λογισμικό (εάν πρόκειται για ηλεκτρονική συσκευή), πχ. root του λειτουργικού συστήματος.
 • Βλάβη που προκλήθηκε λόγω αδιαφορίας προς τις οδηγίες χρήσης ή λόγω μη ορθής χρήσης του προϊόντος.
 • Έκθεση σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας ή ακραίων θερμοκρασιών πέραν των αναγραφόμενων προδιαγραφών.
 • Πρόκληση βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή ή αναβάθμιση.
 • Σπάσιμο οθόνης από πτώση.
 • Βλάβη στην μπαταρία σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί ο εγκεκριμένος παρεχόμενος φορτιστής.
Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει κλοπή και φθορά από φυσικά φαινόμενα (πχ. σεισμός, βροχή, φωτιά κτλ).
Τέλος, από την εγγύηση δεν καλύπτονται αναλώσιμα, προϊόντα χαμηλής αξίας όπως ζελατίνες, tempered glasses, θήκες μεταφοράς, αλκαλικές μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, μικρομπαταρίες, ενσύρματα ακουστικά κινητών κ.ο.κ
**Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα αποστολής και μεταφοράς για επισκευή ή/και αντικατάσταση του προϊόντος από και προς την εταιρεία μας.
Εγγύηση
Τα ηλεκτρονικά προϊόντα έχουν εγγύηση βάση αυτού που ορίζει ο κατασκευαστής, εκτός και αν αναγράφεται διαφορετικά στην εκάστοτε σελίδα του προϊόντος.
Επιπρόσθετη εγγύηση με συνδρομή παρέχεται από το ELLINSTORE.
Ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της, ορίζεται αυτή της παραλαβής του προϊόντος από τον πελάτη.
Σε περίπτωση χρήσης της εγγύησης, το προϊόν, αφού επιστραφεί, ελέγχεται από την επίσημη αντιπροσωπεία ή το εξουσιοδοτημένο service.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δε δύναται να επισκευαστεί το προϊόν, διατηρούμε το δικαίωμα άμεσης αντικατάστασης με καινούριο προϊόν.
Εάν μετά την παραλαβή, διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα στο προϊόν (πχ. μη λειτουργικό μερικώς ή συνολικά), παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα με το ELLINSTORE.
Η επικοινωνία μπορεί να γίνει:
α) μέσω email (info@ellin-store.com)
β) από τη φόρμα επικοινωνίας που μπορείτε να βρείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
γ) μέσω τηλεφώνου καλώντας τον αριθμό που θα βρείτε στην φόρμα επικοινωνίας.
Κατάστημα
ELLINSTORE
Διεύθυνση: Θεσσαλονικής 81,
60134, Κατερίνη
Ωράριο καταστήματος:
Δευ - Παρ: 10:00 - 20:00
Σάββατο: Κλειστά
Κυριακή: ΚλειστάΑποσύνδεση
Payment
SiteLock
© 2020-2022 ELLINSTORE - All rights reserved.
Όλες οι τιμές είναι σε € και περιλαμβάνουν τον νόμιμο Φ.Π.Α.
Βοήθεια & Επικοινωνία
Τρόποι Αποστολής
Μέθοδοι Πληρωμής
Επικοινωνήστε μαζί μας προσωπικά.
Στο FAQ μας θα βρείτε βοήθεια αμέσως.
Shipping
Κατάστημα
ELLINSTORE
Διεύθυνση: Θεσσαλονικής 81,
60134, Κατερίνη
Ωράριο καταστήματος:
Δευ - Παρ: 10:00 - 20:00
Σάββατο: Κλειστά
Κυριακή: Κλειστά© 2020-2022 ELLINSTORE - All rights reserved.
Αποσύνδεση
Όλες οι τιμές είναι σε € και περιλαμβάνουν τον νόμιμο Φ.Π.Α.
Payment
Τρόποι Αποστολής
Μέθοδοι Πληρωμής
Shipping
Βοήθεια & Επικοινωνία
Επικοινωνήστε μαζί μας προσωπικά.
Στο FAQ μας θα βρείτε βοήθεια αμέσως.
© 2020-2022 ELLINSTORE - All rights reserved.
Αποσύνδεση
SiteLock
Όλες οι τιμές είναι σε € και
περιλαμβάνουν τον νόμιμο Φ.Π.Α.
Payment
Τρόποι Αποστολής
Μέθοδοι Πληρωμής
Shipping
Βοήθεια & Επικοινωνία
Επικοινωνήστε μαζί μας προσωπικά.
Στο FAQ μας θα βρείτε βοήθεια αμέσως.
Επιστροφή στο περιεχόμενο